Feedback

Gebruiksvoorwaarden Locatiescan

Artikel 1: Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. KVK: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;
 2. CBS: het Centraal Bureau voor de Statistiek zoals ingesteld bij de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Stb. 2003, 516)
 3. KVK Locatiescan: Factsheet met algemene informatie over bevolking en concurrentie van een bepaald gebied of wijk van KVK.
 4. Gebruiker: Een natuurlijk of rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die de Gebruikersvoorwaarden KVK Locatiescan heeft aanvaard;
 5. Website: https://locatiescan.info/
 6. Gebruiksvoorwaarden: de Gebruiksvoorwaarden KVK Locatiescan.
 7. AVG: algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679;
 8. Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
 9. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 10. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 11. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 12. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2: Gebondenheid aan voorwaarden

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van KVK Locatiescan en website.
 2. KVK is gerechtigd om de voorwaarden van KVK Locatiescan tussentijds te wijzigen, waarna direct of na een door KVK gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van KVK Locatiescan.

Artikel 3: KVK Locatiescan

 1. KVK Locatiescan is van algemene aard.
 2. KVK Locatiescan is bedoeld als een hulpmiddel voor het mede bepalen van een vestigingsplaats.
 3. Voor het maken van een wel overwogen vestigingsplaats keuze dient gebruiker meerdere hulpmiddelen/bronnen te raadplegen en zich goed te laten adviseren door een gespecialiseerd bureau.
 4. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van KVK Locatiescan.

Artikel 4: Beschikbaarheid

 1. Hoewel KVK beoogt KVK Locatiescan en de website https://locatiescan.info zoveel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat KVK Locatiescan en website worden onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. KVK garandeert niet dat KVK Locatiescan en website zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 2. KVK is niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verlies data) die mocht voortvloeien uit de beperkte of ontbrekende beschikbaarheid dan wel wijziging van KVK Locatiescan en website. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij KVK (anders dan hiervoor aangegeven).

Artikel 5: Kosten/tarieven en betaling

 1. De kosten voor het internet komen voor rekening van gebruiker.
 2. Op dit moment zijn er geen kosten verschuldigd voor het gebruik van KVK Locatiescan. 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten, merken, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken of zullen uitmaken van de Locatiescan en website blijven eigendom van KVK.
 2. Het is niet toegestaan informatie op de website en KVK Locatiescan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KVK of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Artikel 7: Redelijk gebruik

 1. KVK is bevoegd de toegang tot de website en het gebruik van de KVK Locatiescan te blokkeren bij bovenmatig gebruik door één en dezelfde Gebruiker.

Artikel 8: Privacy

 1. KVK verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van Gebruiker indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van KVK Locatiescan.
 2. Voor het versturen van KVK Locatiescan en de gebruikersenquête heeft KVK het e-mailadres nodig van Gebruiker.
 3. Op het verwerken van persoonsgegevens is de privacyverklaring van KVK van toepassing. Deze is te vinden op kvk.nl/privacy.
 4. Gebruiker verklaart de privacyverklaring van de KVK te hebben gelezen en kennis te hebben genomen van de inhoud.
 5. In afwijking van de privacyverklaring van de KVK worden de e-mailadressen na verzending van KVK Locatiescan binnen twee maanden verwijderd.
 6. De KVK verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verkregen zijn.
 7. KVK dient passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 8. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 9. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 10. Indien KVK persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken door een verwerker, draagt KVK zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. KVK ziet toe op de naleving van die maatregelen
 11. De uitvoering van verwerkingen door een verwerker wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De informatie op deze website en in KVK Locatiescan is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.
 2. Hoewel KVK zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en de scan, kan KVK niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
 3. KVK garandeert evenmin dat de website en de scan foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 4. KVK wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en de scan en het (ongestoord) gebruik ervan uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van KVK Locatiescan, website of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Deze Gebruiksvoorwaarden KVK Locatiescan gelden met ingang van 1 februari 2021

Download de gebruiksvoorwaarden (PDF)