Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. KvK: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;
 2. CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek zoals ingesteld bij de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Stb. 2003, 516)
 3. Locatiescan: Factsheet met algemene informatie over bevolking en concurrentie van een bepaald gebied of wijk van de KvK en het CBS;
 4. Gebruiker: Een natuurlijk of rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die de Gebruikersvoorwaarden Locatiescan heeft aanvaard;
 5. Website: www.locatiescan.info
 6. Gebruiksvoorwaarden: de Gebruiksvoorwaarden Locatiescan.

Artikel 2: Gebondenheid aan voorwaarden

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Locatiescan en website.
 2. De KvK en het CBS zijn gerechtigd om de voorwaarden van de Locatiescan tussentijds te wijzigen, waarna direct of na een door de KvK en CBS gezamenlijk gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van de Locatiescan.

Artikel 3: Locatiescan

 1. De Locatiescan is van algemene aard.
 2. De Locatiescan is bedoeld als een hulpmiddel voor het mede bepalen van een vestigingsplaats.
 3. Voor het maken van een wel overwogen vestigingsplaats keuze dient gebruiker meerdere hulpmiddelen/bronnen te raadplegen en zich goed te laten adviseren door een gespecialiseerd bureau.
 4. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van de Locatiescan.

Artikel 4: Beschikbaarheid

 1. Hoewel de KvK en het CBS beogen de Locatiescan en de website www.locatiescan.info zoveel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat de Locatiescan en website worden onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. De KvK garandeert niet dat de Locatiescan en website zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 2. De KvK en CBS zijn niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verlies data) die mocht voortvloeien uit de beperkte of ontbrekende beschikbaarheid dan wel wijziging van de Locatiescan en website. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de KvK en of CBS (anders dan hiervoor aangegeven).

Artikel 5: Kosten/tarieven en betaling

 1. De kosten voor het internet komen voor rekening van gebruiker.
 2. Op dit moment zijn er geen kosten verschuldigd voor het gebruik van de Locatiescan.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten, merken, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken of zullen uitmaken van de Locatiescan en website blijven eigendom van de KvK en het CBS of van anderen die content hebben ingebracht.
 2. Het is niet toegestaan informatie op de website en locatiescan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kamer van Koophandel of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Artikel 7: Redelijk gebruik

 1. De KvK en CBS zijn bevoegd de toegang tot de website en het gebruik van de locatiescan te blokkeren bij bovenmatig gebruik door één en dezelfde gebruiker.

Artikel 8: Privacy

 1. Indien er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens dienen de KvK en het CBS zich te houden aan de eisen zoals deze uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op hun rusten.
 2. De KvK en het CBS dienen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 5. Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken door een bewerker, draagt hij zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. De verantwoordelijke ziet toe op de naleving van die maatregelen.
 6. De uitvoering van verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in een bewerkersovereenkomst.
 7. De KvK en CBS verwerken uitsluitend persoonsgegevens van Gebruiker indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Locatiescan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De informatie op deze website en locatiescan is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.
 2. Hoewel de Kamer van Koophandel en CBS zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en locatiescan , kunnen de Kamer van Koophandel en CBS niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
 3. De Kamer van Koophandel en CBS garanderen evenmin dat de website en locatiescan foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 4. De Kamer van Koophandel en CBS wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en locatiescan en het (ongestoord) gebruik ervan uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Locatiescan, website of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Deze Gebruiksvoorwaarden Locatiescan gelden met ingang van 1 oktober 2016.