Jouw reactie
Stap 1 van 5
Selectie
 • Selectie
 • Referentiegebied
 • Zakelijke klanten
 • Mijn gegevens
 • Afronden
Zoek in de lijst
Je kunt hieronder jouw vestigingsplaats aangeven. Dit is het gebied waar je klanten (naar verwachting) vandaan komen. Over dit gebied krijg je informatie. Je kunt kiezen of je gemeenten of wijken selecteert.
Maak leeg
Geselecteerde locaties:
Selecteer één gemeente of één wijk als referentiegebied door deze aan te klikken op de kaart. Zoom desnoods in of uit en verschuif de kaart.

Je kunt hier aangeven uit welke branche(s) jouw zakelijke klanten komen, en waar ze zich bevinden.

Zoek in de lijst
Zoek in de lijst
Uit welk gebied komen je zakelijke klanten? Selecteer een of meerdere gemeenten of wijken door deze aan te klikken op de kaart.

Je ontvangt de Locatiescan op het e-mailadres dat je hieronder opgeeft.

Jouw selectie Prijs
Mijn branche:
Mijn gemeente(n):
Referentiegemeente:
Branche(s) zakelijke klanten:

Gemeente(n) zakelijke klanten:

Gratis Verwijder

We zouden het zeer op prijs stellen als je als kleine tegenprestatie de gebruikersenquête invult, die je een aantal weken na het aanvragen ontvangt per mail.

Artikel 1: Definities In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
 1. KVK: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;
 2. CBS: het Centraal Bureau voor de Statistiek zoals ingesteld bij de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Stb. 2003, 516)
 3. Locatiescan: Factsheet met algemene informatie over bevolking en concurrentie van een bepaald gebied of wijk van KVK en CBS;
 4. Gebruiker: Een natuurlijk of rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die de Gebruikersvoorwaarden Locatiescan heeft aanvaard;
 5. Website: https://locatiescan.info/
 6. Gebruiksvoorwaarden: de Gebruiksvoorwaarden Locatiescan.
 7. AVG: algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679;
 8. Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
 9. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 10. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 11. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 12. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Artikel 2: Gebondenheid aan voorwaarden
 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Locatiescan en website.
 2. KVK en CBS zijn gerechtigd om de voorwaarden van de Locatiescan tussentijds te wijzigen, waarna direct of na een door KVK en CBS gezamenlijk gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van de Locatiescan.
Artikel 3: Locatiescan
 1. De Locatiescan is van algemene aard.
 2. De Locatiescan is bedoeld als een hulpmiddel voor het mede bepalen van een vestigingsplaats.
 3. Voor het maken van een wel overwogen vestigingsplaats keuze dient gebruiker meerdere hulpmiddelen/bronnen te raadplegen en zich goed te laten adviseren door een gespecialiseerd bureau.
 4. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van de Locatiescan.
Artikel 4: Beschikbaarheid
 1. Hoewel KVK en CBS beogen de Locatiescan en de website https://locatiescan.info zoveel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat de Locatiescan en website worden onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. KVK garandeert niet dat de Locatiescan en website zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 2. KVK en CBS zijn niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verlies data) die mocht voortvloeien uit de beperkte of ontbrekende beschikbaarheid dan wel wijziging van de Locatiescan en website. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij KVK en of CBS (anders dan hiervoor aangegeven).
Artikel 5: Kosten/tarieven en betaling
 1. De kosten voor het internet komen voor rekening van gebruiker.
 2. Op dit moment zijn er geen kosten verschuldigd voor het gebruik van de Locatiescan. 
Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle auteursrechten, merken, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken of zullen uitmaken van de Locatiescan en website blijven eigendom van KVK en CBS.
 2. Het is niet toegestaan informatie op de website en Locatiescan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KVK of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Artikel 7: Redelijk gebruik
 1. KVK en CBS zijn bevoegd de toegang tot de website en het gebruik van de Locatiescan te blokkeren bij bovenmatig gebruik door één en dezelfde Gebruiker.
Artikel 8: Privacy
 1. KVK verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van Gebruiker indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Locatiescan.
 2. Voor het versturen van de Locatiescan en de gebruikersenquête heeft KVK het e-mail adres nodig van Gebruiker.
 1. Op het verwerken van persoonsgegevens is de privacyverklaring van KVK van toepassing. Deze is te vinden op kvk.nl/privacy.
 2. Gebruiker verklaart de privacyverklaring van de KVK te hebben gelezen en kennis te hebben genomen van de inhoud.
 3. In afwijking van de privacyverklaring van de KVK worden de e-mail adressen na verzending van de Locatiescan binnen twee maanden verwijderd.
 1. De KVK verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verkregen zijn
 2. KvK dient passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 5. Indien KVK persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken door een verwerker, draagt KVK zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. De KVK ziet toe op de naleving van die maatregelen
 6. De uitvoering van verwerkingen door een verwerker wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. De informatie op deze website en in de Locatiescan is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.
 2. Hoewel KVK en CBS zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en Locatiescan , kunnen KVK en CBS niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
 3. KVK en CBS garanderen evenmin dat de website en de Locatiescan foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 4. KVK  en CBS wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en de Locatiescan en het (ongestoord) gebruik ervan uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenregeling
 1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Locatiescan, website of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
Deze Gebruiksvoorwaarden Locatiescan gelden met ingang van 10 december 2019. Download de gebruiksvoorwaarden (PDF)