Feedback

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.locatiescan.info en KVK Locatiescan.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en locatiescan te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website en KVK Locatiescan

De informatie op deze website en KVK Locatiescan is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel KVK  zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en de scan, kan KVK niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. KVK garandeert evenmin dat de website en de scan foutloos of ononderbroken zal functioneren. KVK wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie in de scan en het (ongestoord) gebruik ervan uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

KVK behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) en de scan. Het is niet toegestaan informatie op deze website en KVK Locatiescan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KVK of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

KVK behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de scan te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website, de disclaimer en KVK Locatiescan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.