Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.locatiescan.info en de locatiescan.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en locatiescan te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website en locatiescan

De informatie op deze website en locatiescan is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel de Kamer van Koophandel en CBS zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en locatiescan, kunnen de Kamer van Koophandel en CBS niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Kamer van Koophandel en CBS garanderen evenmin dat de website en locatiescan foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Kamer van Koophandel en CBS wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en locatiescan en het (ongestoord) gebruik ervan uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

De Kamer van Koophandel en CBS behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) en locatiescan. Het is niet toegestaan informatie op deze website en locatiescan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kamer van Koophandel of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Kamer van Koophandel en CBS behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en locatiescan te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website, de disclaimer en locatiescan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.